Obchodné podmienky


I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi zákazníkom a predávajúcim - spoločnosťou NOVUX spol. s r.o.. Sú dostupné na internetových stránkach a v sídle spoločnosti na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový zákazník je povinný pred začatím obchodnej spolupráce sa riadne oboznámiť s ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok.

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup v spoločnosti  NOVUX spol. s r.o. môžu realizovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty. Registrácia nového zákazníka je možná nasledujúcimi postupmi :

  • elektronicky, prostredníctvom našej internetovej stránky www.novux.sk
  • osobne, v sídle spoločnosti NOVUX spol. s r.o. na adrese Kmeťova 358/2, 01841 Dubnica nad Váhom
  • prostredníctvom obchodných zástupcov spoločnosti NOVUX spol. s r.o..

III. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Zákazník si môže objednať tovar osobne, telefonicky, prostredníctvom obchodných zástupcov alebo elektronicky formou e-shopu. Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje: obchodné meno zákazníka (odberateľa), meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail, IČO, IČ DPH, presný popis objednávaného tovaru, počet kusov, jednotku množstva (ks, m) a spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. Predávajúci neručí za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru, do času dodávky tovaru. Objednávka odberateľa je platná len po písomnom potvrdení dodávateľa (t.j. NOVUX spol. s r.o.). 

IV. DOKLADY

FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú vystavené a priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou),  alebo odovzdané zákazníkovi pri osobnom prebratí tovaru v sídle spoločnosti. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka predávajúceho. Bez týchto náležitostí sú vystavené doklady považované za neplatné. Pokiaľ zákazník požaduje uvedenie zoznamu sériových čísel, je nutné o to požiadať pri objednávaní tovaru.

Predávajúci sa s kupujúcim môžu dohodnúť na platbe vopred. V takomto prípade bude kupujúcemu vystavená proforma (zálohová) faktúra a tovaru bude dodaný až po jej uhradení.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet predávajúceho, v prípade platnej rámcovej kúpnej zmluvy s dohodnutou splatnosťou alebo osobne platbou v hotovosti. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude  účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry ak nie je zmluvne dohodnuté inak. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom spoločnosti NOVUX spol. s r.o..

VI. DODÁVKA TOVARU  

Tovar je možné prevziať osobne v priestoroch spoločnosti NOVUX spol. s r.o.. Tovar môže byť expedovaný prepravnou službou, prípadne môže byť po dohode osobne doručený obchodným zástupcom predávajúceho. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný si dôkladne skontrolovať množstvo a typ tovaru, ako aj to či tovar nie je mechanicky poškodený. Dodatočné reklamácie nemusia byť uznané. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na zaslanie reklamácií hradí zákazník, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave tovaru. Pokiaľ bude zistené poškodenie tovaru prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase túto prepravnú službu kontaktovať. Poškodený tovar nesmie byť používaný až do úplného vyriešenia reklamácie. Predávajúci zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

 

DODÁVKA PREPRAVNOU SPOLOČNOSŤOU

Ceny v cenníku sú uvedené ako EXW sklad Dubnica nad Váhom. To znamená, že prepravu tovaru a zasielanie reklamácii hradí kupujúci. Prípadné časové oneskorenie prepravy tzn. meškanie, alebo nedoručenie tovaru, resp. poškodenie pri preprave vybavuje zákazník s prepravnou službou. V prípade, ak je potvrdený preberací protokol prepravnej služby, bude podnet na reklamáciu zo strany prepravcu zamietnutý.

Sadzby prepravných nákladov bez DPH

 Prepravné za zásielky - služba Expres: doručenie zásielky do 24 hodín

 Hmotnosť

 Prepravné v EUR

 do 5 kg

5 ,30 EUR

 do 10 kg

6,30  EUR

 do 20 kg 

7,30  EUR

Prepravné za zásielky s hmotnosťou nad 20 kg sa stanoví podľa výpočtu: (hmotnosť zasielky v kg x 0,50 EUR) - zľava 40%

Pri požiadavke zákazníka na doručenie zásielky Expres do 9:00 hod nasledujúceho dňa zaplatí zákazník 2 - násobok bežnej sadzby prepravného, pri doručení zásielky do 12:00 hod nasledujúceho dňa zaplatí zákazník 1,5 násobok bežnej sadzby prepravného. Pri požiadavke na doručenie zásielky v sobotu zaplatí zákazník naviac 3,32 EUR Sk bez DPH oproti bežnej sadzbe.
V prípade nadmerného a ťažkého tovaru (napr. turnikety, rampy) bude účtovaná cena za prepravu. O jej výške budeme zákazníka informovať ešte pred vybavením objednávky.

Príplatková služba "DOBIERKA" 

 Hodnota  

Príplatok v EUR

do 1000 EUR

1,30 EUR

do 2000 EUR

2,60 EUR

do 3300 EUR

0,5 % z hodnoty dobierkovej sumy

VII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach predávajúceho. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné  náklady súvisiace s demontážou a montážou reklamovaného zariadenia.

VIII. POPLATKY DO RECYKLAČNÉHO FONDU

Predávajúci si vyhradzuje právo fakturovať poplatok do recyklačného fondu pre každý produkt, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho.

Obchodné podmienky platné od 23.10.2019. NOVUX spol. s r.o.